ക്യാനഡയിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ പാർക്ക് BRUCE PIT PARK | TRAVEL | VLOG MALAYALAM | OTTAWA | NORTH AMERICA |

Its a malayalam travel vlog about bruce pit park ottawa ontario canada.
created by Go media
camera used : nikon 5300d
video editing: filimora

source

You may also like...

Leave a Reply