ചൈനയിലെ ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് – Chinese Breakfast & Furniture Market, TTE China Trip EP #2

ചൈനയിലെ ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലും വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ചൈന വേറെ ലെവൽ ആണെന്ന് അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ പോയി ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നടന്ന ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കാണാം. #techtraveleat #china

To Contact BONVO: +91 75940 22166

ചൈനയിലെ ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് – Chinese Breakfast & Furniture Market, TTE China Trip

Contact Jafar, Manukka (Bonvo): +91 75940 22166

Camera used: iPhone 11 Pro Max

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:

source

You may also like...

Leave a Reply