ചൈനീസ് വണ്ടികൾ ഭാഗം 1 – Camper, Caravans, Trucks & Cars, China Trip EP #8

ചൈനയിലെ കാന്റൺ ഫെയറിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടി വിശേഷങ്ങൾ, വിവിധ തരം കാറുകൾ, ലോറികൾ, ക്യാംപർ വാനുകൾ, കാരവനുകൾ, ചെറു ബൈക്കുകൾ തുടങ്ങി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വമ്പൻ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണാം. #techtraveleat

ചൈനാ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ: +91 75940 22166

To Contact BONVO: +91 75940 22166

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:

source

You may also like...

Leave a Reply