ചൈന വേറെ ലെവൽ !! ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് രണ്ടാം ഭാഗം – TTE China Trip EP #3

ചൈനയിലെ ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് രണ്ടാം ഭാഗം, ഇത് വേറെ ലെവൽ ആണ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർമാരും, ഫർണീച്ചർ കച്ചവടക്കാരും, വലിയ വീട്, ഹോട്ടൽ, റിസോർട്ടും മറ്റുമൊക്കെ പണിയുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണണം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്തൂടാ? #techtraveleat #china

To Contact BONVO: +91 75940 22166

ചൈനയിലെ ഫർണീച്ചർ മാർക്കറ്റ് – Chinese Furniture Market, TTE China Trip, Part 3

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:

source

You may also like...

Leave a Reply