മരുഭൂമിൽ മല കേറാൻ പോയ കഥ | Desert mountain climbing

ഒഴിവു ദിവസം ചിലവഴിക്കാൻ ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു adventure യാത്ര

#MalluXplorer #weekend-vibes #desert-climbing

source

You may also like...

Leave a Reply