മലേഷ്യ ലങ്കാവി PART 1 | Malaysia Langkawi | Eagle Square | Up Down House

ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മലേഷ്യൻ യാത്രയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം , പാക്കേജില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദേശങ്ങളും മാത്രമായി പോയ യാത്രയാണ് , കാഴ്ചക്കാർക്കും മലേഷ്യ ട്രാവെൽസ് സഹായം ഇല്ലാതെ പോകാൻ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സാധിക്കും എന്ന പ്രദീക്ഷയിൽ😍

PART 2

music :

source

You may also like...

Leave a Reply