រាជវាំងរដូវក្ដៅ ក្រុងជូហៃ ប្រទេសចិន / China | Travel VLog [Day2 Part1] (Zhuhai)

៚ វាំងរដូវក្ដៅ ក្រុងជូហៃ ប្រទេសចិន
************************************
#YuanMingOldPalace #Zhuhai #China
————————————————————–
៚How I Make Video :
+ Camera : Canon EOS M50 + iPhone X
+ Video by : Adobe Premiere Pro CC2017
+ Thumbnails by : Adobe Photoshop CS5

source

You may also like...

Leave a Reply